TM-E-81

รายละเอียด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์: สารเตรียมผิวประเภทซิ้งฟอร์สเฟต ในสภาพสารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย

คุณสมบัติ: ป้องกันการผุกร่อนและเพื่อให้สีที่ใช้เคลือบทับชั้นถัดไปยึดพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น

รูปแบบในการเคลือบผิว: แบบจุ่ม

พื้นผิววัสดุที่เคลือบ: โลหะประเภทเหล็ก

มวลฟิล์มฟอร์สเฟต/หน่วยพื้นที่: 1.5-3.5 กรัม/ตารางเมตรช่องทางติดต่อการสั่งซื้อ

📞 โทร: 0-2170-7269-7

📠 แฟกซ์: 0-2170-7297

✉️ อีเมล: temacoating@gmail.com