ไอร์ออนฟอสเฟต

เคลือบผิวเหล็กแบบแยกขั้นตอน ป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะสี

ใช้ล้างและเคลือบฟอสเฟตในตัวเดียวกัน