เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีม่า โคทติ้ง แอนด์ ซีสเท็ม จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินการผลิตและจำหน่าย เคมีภัณฑ์ในกระบวนการล้างและเคลือบผิวโลหะก่อนการพ่นสี รวมทั้ง ออกแบบ ผลิต ติดตั้งระบบน้ำ (น้ำอาร์โอ, น้ำดีไอ) ที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าว

บริษัทฯจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้งานของเคมีภัณฑ์ในลูกค้าแต่ละรายโดยการใช้เคมีภัณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ทางทีมงานของเรา สามารถดูแล บริการ ให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเตรียมผิวโลหะก่อนการพ่นสี ระบบน้ำที่ใช้ในการเตรียมผิวโลหะ การบำบัดน้ำเสียที่มาจากกระบวนการเตรียมผิวโลหะ และการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่