TM-T-DT24

รายละเอียด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์: สารจับอนุภาคสีให้ลอยตัว ลักษณะเป็นของเหลวขาวขุ่น ละลายน้ำได้และมีฤทธ์เป็นกรดอ่อน

คุณสมบัติ: ใช้ลดความเหนียวของอนุภาคสีที่มาจากการพ่นชิ้นงาน ทำให้กากสีไม่เหนียว ลดกลิ่นและปริมาณกากสีที่จะตกค้างในระบบม่านน้ำหรือระบบพัดลมดูดอากาศภายในระบบห้องพ่นช่องทางติดต่อการสั่งซื้อ

📞 โทร: 0-2170-7269-7

📠 แฟกซ์: 0-2170-7297

✉️ อีเมล: temacoating@gmail.com