เคมีภัณฑ์สำหรับงานบำบัดน้ำเสีย

เคมีปรับสภาพน้ำเสียให้มีสภาพเป็นด่าง