เคมีภัณฑ์สำหรับห้องพ่นสี ทำให้สีลอยบนผิวน้ำ หรือตกตะกอน old

ประเภทจับกากตะกอนสีให้ลอยตัวบนผิวน้ำเพื่อง่ายต่อการตักออก

  1. แบบแยกขั้นตอน
  • ลดความเหนียวสี

TM-T-DT20, TM-T-DT21

  • จับตะกอนสีให้ลอยตัว

TM-F-3020, TM-F-3021

2. แบบขั้นตอนเดียวกัน

  • ลดความเหนียวสีและจับตะกอนสีให้ลอยตัว

TM-T-DT24