เคมีภัณฑ์ลอกสี

ชนิดตัวทำละลาย (Dichloromethane) ในสภาพกรด (แบบจุ่ม)

ชนิดตัวทำละลาย (Dichloromethane) ในสภาพกรด (แบบเจล)